Informacje

Zbiorcza roczna ocena jakości wody basenu rehabilitacyjnego PCZ

Zbiorcza roczna ocena jakości wody basenu rehabilitacyjnego Poddębickiego Centrum Zdrowia, wykonana przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, wykazała pełną zgodność z wymaganiami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Treść oceny znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania (1)

 • Roczna ocena wody w basenie PCZ Pobierz

E-rejestracja

Trwają prace naprawcze – Przepraszamy !!!

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inspektor Ochrony Danych: Barbara Sobecka, email: sekretariat@nzozpcz.pl; tel.: 43 828 82 50

Odważni Wygrywają. Rak jądra - poradnik dla mężczyzn i ich bliskich

Fundacja „Gdański Most Nadziei” jest autorem i pomysłodawcą kampanii społeczno-edukacyjnej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”, którą realizuje od 2009 roku.

Lata doświadczeń, przy realizacji kampanii „Odważni Wygrywają”, której inspiracją była prawdziwa historia, młodego gdynianina – Kuby, skłoniła fundację do stworzenia swoistego kompendium wiedzy z zakresu psychologicznych skutków diagnozy, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu leczenia medycznego.

Poradnik „Rak jądra – poradnik dla mężczyzn i ich bliskich” można pobrać tutaj: Poradnik

Łączy nas Pacjent – infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Celem projektu jest udzielanie pacjentom informacji diagnostyce, rokowaniach oraz metodach leczenia określonych schorzeń oraz pomoc w skutecznej realizacji praw przysługujących Pacjentom.

Komunikacja z Pacjentem będącym cudzoziemcem, głuchoniemym oraz niewidomym w zakresie Praw pacjenta

Poddębickie Centrum Zdrowia osiada zawarte Porozumienie z Biurem Tłumaczeń.

Wykaz ambasad/przedstawicielstw konsularnych znajduje się tutaj.

Poddębickie Centrum Zdrowia posiada zawarte porozumienie na usługi tłumacza. Zasady postępowania w przypadku zapotrzebowania na tłumacza języka obcego lub języka migowego znajdują się w zakładce: dla Pacjenta/informacje

Poddębickie Centrum Zdrowia posiada Prawa Pacjenta w wersji Braille’a dostępne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Załączniki do pobrania (1)

Informacje dla matki przebywającej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Matka przebywająca na oddziale ginekologiczno-położniczym w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  w trakcie porodu nie ma obowiązku przynosić własnych rzeczy.

Jeśli jednak ma takie życzenie, proponujemy:

Dla dziecka:

 • pampersy
 • chusteczki nawilżające
 • swoje ubranka
 • kosmetyki do kąpieli i pielęgnacji skóry

Dla Matki:

 • kosmetyki, przybory toaletowe, papier toaletowy
 • klapki pod prysznic, koszula, szlafrok
 • dokumenty: dowód osobisty, grupa krwi, Hbs, HCV, HIV, wymaz z pochwy – GBS, karta ciąży
 • sztućce, kubek
 • podkłady semi, wkładki duże po porodzie

Jednocześnie informujemy, iż w naszej placówce istnieje możliwość:

1) zapoznania się z topografią oddziału i wyposażenia:

 • wanna porodowa,
 • łóżko porodowe wielofunkcyjne
 • inkubator zamknięty i otwarty
 • sala cięciowa
 • sala jednoosobowa bądź dwuosobowa (możliwość matka + dziecko)

2) otrzymania nieinwazyjnych metod znoszenia bólu porodowego:

 • muzykoterapii,
 • immersji wodnych

3) wykorzystania pozycji wertykalnych do porodu ułatwiających trudności porodowe przy pomocy:

 • worek ssako
 • piłka
 • zydelek porodowy
 • materac

4) badań przesiewowych noworodka:

 • szczepienie p/gruźlicy i p/wzw w pierwszej dobie życia
 • badanie słuchu
 • testy w kierunku mukowiscydozy, fenyloketonurii i hormony tarczycy

5) możliwość instruktarzu pielęgnacji noworodka:

 • kąpieli noworodka przez rodziców pod okiem położnej
 • pomoc przy karmieniu piersią (dowolne pozycje)
 • instruktarz o fizjologicznych stanach przejściowych noworodka, np.:
  • fizjologiczna żółtaczka noworodka
  • rumień noworodkowy
  • fizjologiczny spadek masy ciała
  • nieodpłatne kontrole w poradni neonatologicznej dla noworodka do 6 tyg. życia dziecka

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uprzejmie informuje mieszkańców Powiatu Poddębickiego, że udzielamy świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zasady korzystania:

Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania od poniedziałku do piątku po godzinie 18, w soboty, niedziele święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo, zgłaszając się do Szpitala, wejście od ulicy Mickiewicza 16 przy Przychodni Specjalistycznej. Należy dostarczyć dokument tożsamości oraz ubezpieczenia.

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarzy POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zgłoszenia: tel. /43 / 82 88 200            tel. kom. 505 948 552.

Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji: ·

 • Utraty przytomności,
 • Nagłych zaburzeń świadomości,
 • Nagłej duszności,
 • Złamań, upadków z wysokości,
 • Wypadków komunikacyjnych,
 • Urazów,
 • Porażenia prądem elektrycznym,
 • Porodu i połogu;

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego 999 lub 112.

Zasady zapisu na wizyty w Przychodni Specjalistycznej

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

Rejestracji można dokonać w każdej formie: osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (od godz. 8.00).

Telefon do rejestracji ogólnej: 43 828 81 70;

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem – istnieje możliwość zapisania się na wizytę na ustalony dzień i godzinę.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.417).

Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysków w poprzednim kwartale.

Zgodnie z przywołanymi przepisami maksymalne opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą:

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 8,70 zł
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,74 zł

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu jest bezpłatne.

Załączniki do pobrania (1)

Stosowanie języka migowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PCZ Sp.z o.o. zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, dostęp do następujących usług:

 • tłumacza PJM ( polski język migowy)
 • tłumacza SJM ( system językowo – migowy)
 • tłumacza SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia takiego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCZ Sp. z o.o. – oczywiście z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@nzozpcz.pl, faksu – 43 828 82 55 lub złożyć w Sekretariacie PCZ Sp. z o. o.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia PCZ Sp. z o.o. zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.

Załączniki do pobrania (1)

 • Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Pobierz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - "Niebieskie Karty"

Przypominamy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie lekarze są zobowiązani do podejmowania działań w trybie procedury zwanej „Niebieskie Karty.”

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura wszczynana jest w wypadku, gdy określony ustawą podmiot (m.in. lekarz) w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, lub informację taką uzyskał w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.

Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się według procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółową procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z dnia 3 października 2011 roku, Nr 209, poz. 1245 ), które weszło w życie dniu 18 października 2011 roku.

Poniżej zamieszczamy link do pełnego tekstu rozporządzenia (format pdf) oraz link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Prawa Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Karta Praw Pacjenta

Załączniki do pobrania (1)

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA