I. Dokumenty potrzebne do złożenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach


1.WNIOSEK - 
Pobierz


2. SKIEROWANIE  -
 Pobierz

3.WYWIAD PIELĘGNIARSKI - 
Pobierz

4.ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - Pobierz

5.KARTA OCENY  - 
Pobierz

 

 

II. Informacje ogólne dotyczące zasad funkcjonowania ZOL.

 

W Zakładzie  Opiekuńczo Leczniczym (ZOL) realizowana jest stacjonarna opieka długoterminowa.

ZOL udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Celem zakładu opiekuńczo leczniczego jest:

 • zapewnienie okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej:
 • rekonwalescentom, umożliwiającej im powrót do środowiska zamieszkania  i w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie,
 • osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki.

Świadczenia medyczne w zakładach opiekuńczo leczniczych obejmują:

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opiekę lekarską,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne (wykaz wg zakresu lekarza poz),
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 

 

 

Tryb kierowania chorego do zakładu opiekuńczo leczniczego:

Podstawą skierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

 • Wniosek pacjenta  o wydanie skierowania do Zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Skierowanie do Zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego wydane przez  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku gdy pacjent spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla dorosłych( Dz. U. Nr 140, poz.1147 z późn. zm.)
 • Dołączyć należy wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
 • Dołączyć należy dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta

Zasady przyjęcia i odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym określa ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Do ZOL nie przyjmuje się pacjentów u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba nowotworowa choroba psychiczna lub uzależnienie.