Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty DEKRA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. z siedzibą w Poddębicach informuje:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administratorem);
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres pocztowy Administratora;
  3. przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu nadzorczego; więcej informacji można znaleźć na stronie www.nzozpcz.pl w zakładce „O nas”.