Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
  2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-11-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Pliki doc, docx, pdf, pptx, ppt – nie są zgodne z WCAG.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów; wykresy, mapy, skomplikowane grafiki, infografiki nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, tabel itp. – nie są zgodne z WCAG.
 • Materiały graficzne mogą posiadają treści wplecione w grafikę.
 • Mogą występować braki atrybutu alt ale niektórych elementów graficznych; mogą występować zbędne spacje.
 • Brak podkreśleń linków.
 • Mogą występować linki, które nie posiadają tekstu.
 • Na stronie mogą wystąpić elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Mogą występować ruchome elementy strony.
 • Mogą występować błędy w css oraz html.
 • Mogą występować zbyt mało kontrastowe elementy.

Powody braku spełniania wymagań

 • Pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-11-24.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Adam Rzeźnicki
rzeznicki.a@nzozpcz.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
438288250

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek A z Łącznikiem Ł2 ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Polnej. Wejście z poziomu ulicy i parkingu.
 2. Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe automatyczne.
 3. Recepcja szpitalna na wprost wejścia
 4. Przed budynkiem parking szpitalny z dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek 5-kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja poniżej parteru
 6. W budynku mieszczą się min. oddziały szpitalne oraz pracownie rehabilitacyjne
 7. Komunikacja pozioma: korytarze wewnętrzne o szerokości umożliwiającej dwukierunkowy transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. Korytarze umożliwiające komunikację bezpośrednią z budynkami B, D+E, C i F+G bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
 8. Komunikacja pionowa: klatka schodowa budynków A i B oraz dwa dźwigi szpitalne obsługujące również poziom (-1) umożliwiającej transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp.
 9. Toalety i łazienki na wszystkich kondygnacjach dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sale pacjentów wyposażone w toalety i łazienki dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Budynek B ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
  a. Wejście dla personelu z dziedzińca wewnętrznego schodami zewnętrznymi, nieprzeznaczone dla pacjentów i osób z niepełnosprawnościami.
  b. Wejście korytarzem od strony recepcji łącznika Ł2 budynku A.
  c. Wejście korytarzem od strony łącznika F budynku G (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
 2. Parking przed wejściem głównym do budynku A z dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami oraz dziedzińcu wewnętrznym z dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Budynek 8-kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja poniżej parteru.
 4. W budynku mieszczą się min. oddziały szpitalne oraz Oddział Intensywnej Terapii
 5. Komunikacja pozioma: korytarze wewnętrzne o szerokości umożliwiającej dwukierunkowy transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. Korytarze umożliwiające komunikację bezpośrednią z budynkami A, C, F+G i K bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
 6. Komunikacja pionowa: klatka schodowa budynku A i B oraz dwa dźwigi szpitalne obsługujące również poziom (-1) umożliwiającej transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. w Łączniku Ł2 oraz klatka schodowa i dwa dźwigi szpitalne obsługujące również poziom (-1) umożliwiającej transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. w Łączniku F.
 7. Toalety i łazienki na wszystkich kondygnacjach dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sale pacjentów niewyposażone indywidualnie w toalety i łazienki.

Budynek C ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia:
  a. Wejście dla personelu z dziedzińca wewnętrznego schodami zewnętrznymi, nieprzeznaczone dla pacjentów i osób z niepełnosprawnościami.
  b. Wejście korytarzem od strony recepcji łącznika Ł2 budynku A.
  c. Wejście korytarzem od strony łącznika Ł3 budynku D+E
 2. Budynek 4-kondygnacyjny.
 3. W budynku mieszczą się min. Laboratorium Szpitalne i Pracownia RTG
 4. Komunikacja pozioma: korytarze wewnętrzne o szerokości umożliwiającej dwukierunkowy transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. Korytarze umożliwiające komunikację bezpośrednią z budynkami A, B, D+E, i F+G bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
 5. Komunikacja pionowa: klatka schodowa oraz dźwig szpitalny umożliwiający transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. transportowych, łóżkach itp.
 6. Toalety i łazienki na wszystkich kondygnacjach dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Budynek D+E ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

 1. Do budynku prowadzi sześć wejść:
  a. Wejście dla personelu z dziedzińca wewnętrznego schodami zewnętrznymi, nieprzeznaczone dla pacjentów i osób z niepełnosprawnościami.
  b. Wejście dla personelu z dziedzińca wewnętrznego z poziomu dziedzińca, z drzwiami umożliwiającymi wprowadzenie pacjentów i osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim
  c. Wejście od ul. Mickiewicza. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne oraz dźwig szpitalny umożliwiający transport osób na wózkach inwalidzkich.
 2. Trzy niezależne wejścia od ul Mickiewicza. Do wejść prowadzą schody zewnętrzne oraz podjazdy umożliwiające transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach oraz podjazd ambulansu medycznego. Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe automatyczne. Drzwi prowadzą do Recepcji i Rejestracji pacjentów oraz przychodni szpitalnych i gabinetów zabiegowych
 3. Przed budynkiem parking wzdłuż ul. Mickiewicza z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek 2-kondygnacyjny
 5. W budynku mieszczą się min. szpitalne przychodnie specjalistyczne i gabinety zabiegowe.
 6. Komunikacja pozioma: korytarze wewnętrzne o szerokości umożliwiającej transport osób na wózkach inwalidzkich. Korytarze umożliwiające komunikację bezpośrednią z budynkami A, B i C bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
 7. Komunikacja pionowa: trzy klatki schodowe oraz dźwig szpitalny dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiający transport osób na wózkach inwalidzkich.
 8. W budynku znajduje się dedykowane pomieszczenie dla obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają potrzebę bezpośredniego skontaktowania się z Zarządem i pracownikami administracji szpitala.
 9. Toalety i łazienki na wszystkich kondygnacjach dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Budynek G z Łącznikiem F oraz zadaszonym podjazdem ambulansów medycznych ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

 1. Do budynku prowadzą cztery wejścia od ul. Narutowicza.
  a. Wejście schodami zewnętrznymi dla pacjentów SOR w budynku G.
  b. Wejście do klatki schodowej z poziomu ul Narutowicza do budynku G
  c. Wejście do dźwigu szpitalnego z poziomu ul Narutowicza do budynku G umożliwiającego transport osób na wózkach inwalidzkich i wózkach transportowych na SOR i wszystkie kondygnacje w budynku G.
  d. Wejście połączone z wjazdem ambulansów medycznych prowadzące na SOR oraz Łącznik F budynków B i G. Wejście wyposażone w drzwi automatyczne.
 2. Budynek 7-kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja poniżej parteru
 3. W budynku mieszczą się min. oddziały szpitalne oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy
 4. Komunikacja pozioma: korytarze wewnętrzne o szerokości umożliwiającej dwukierunkowy transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp. Korytarze umożliwiające komunikację bezpośrednią z budynkami A, B, C i G bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
 5. Komunikacja pionowa: klatka schodowa do budynków B i G oraz dwa dźwigi szpitalne obsługujące również poziom (-1) umożliwiającej transport osób na wózkach inwalidzkich, wózkach transportowych, łóżkach itp.
 6. Toalety i łazienki na wszystkich kondygnacjach dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sale pacjentów wyposażone w toalety i łazienki dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Na bieżąco staramy się modyfikować stronę internetową, aby zapewnić dostępność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Pobierz plik ETR

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA