Projekty i inwestycje

„Przebudowa/modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w PCZ Sp. z o. o. ”

 

 

PCZ Sp. z o.o. w ramach umowy nr DOI/FM/SMPL/94/MDSOR/2023/2267/398 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje inwestycję

pn. Przebudowa/modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w PCZ Sp. z o.o.”

Zadanie finansowane  ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego

z Funduszu Medycznego.

 

Projekt będzie realizowany w 2024 r.

Wartość dofinansowania: 14 760 813,00 zł

Wartość całkowita zadania: 14 760 813, 00 zł

 

Głównym celem projektu jest poprawa infastruktury, jakości i dostępności w zakresie udzielanych świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów w SOR oraz pracowniach diagnostycznych  współpracujących z SOR.  Celem szczegółowym jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SOR zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, a także przebudowa/modernizacja pomieszczeń SOR polegająca na ich dostosowaniu do wymagań dla SOR zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przebudowa/modernizacja pomieszczenia Tomografii Komputerowej. Lepsza organizacja przestrzeni wpłynie na jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dosprzętowienie wpłynie na poprawę dostępności do specjalistycznej aparatury, zapewni szybką i lepszą diagnostykę pacjentów.

W ramach zadania zostaną zakupione następujące sprzęty:

Tomograf komputerowy – 1 szt.

UPS do TK – 1 szt.

Aparat USG – 1 szt.

RTG z ramieniem C – 1 szt.

Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

Defibrylatory – 2 szt.

Zestawy do trudnej intubacji – 2 szt.

Stoły zabiegowe z lampą operacyjną – 2 szt.

Doposażenie Pracowni Fizjoterapii w PCZ Sp. z o.o. w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

PCZ Sp. z o.o. w ramach umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22911/23/2267/116 z Ministerstwem Zdrowia realizuje zadanie polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego Funduszu Medycznego, pn.”Doposażenie Pracowni Fizjoterapii w PCZ Sp. z o.o. w urządzenia” robotyczne do rehabilitacji.

Zadanie finansowane  ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego.

Wartość dofinansowania: 499 960,00 zł

Całkowita wartość zadania:  499 960,01 zł

W ramach zadania zostały zakupione:

Stacjonarne roboty rehabilitacyjne
kończyn dolnych  – 1 szt.
Mobilne roboty rehabilitacyjne
górnych partii ciała – 1 szt.
Mobilne roboty rehabilitacyjne
kończyn dolnych – 2 szt.

Dostępna przestrzeń publiczna -"Likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie i urządzenia umożliwiające korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług poradni ginekologiczno - położniczej w PCZ Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr PPD/000002/05/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizuje projekt pn. „Likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie i urządzenia umożliwiające korzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług poradni ginekologiczno – położniczej w PCZ Sp. z o.o.”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt będzie realizowany od 02.10.2023 r. – 25.05.2024 r.

Wartość dofinansowania z PFRON: 60 480,00 zł

W  ramach projektu W 2023 r. zakupione zostały: tablet 1 szt., przenośna pętla indukcyjna – 1 szt., tablet 1 szt, nagranie filmu w PJM, przygotowanie tekstu w ETR.

W 2024 r. zakupiony został fotel ginekologiczny w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, leżanki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością – 2 szt. przygotowane zostaną materiały informacyjno – edukacyjne oraz zgody świadome w alfabecie Braillae`a oraz zakupione zostały tablice/ piktogramy ułatwiające dotarcie do poradni ginekologicznej w PCZ Sp. z o.o.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

– pod kątem poprawy dostępności architektonicznej: zakup fotela ginekologicznego oraz leżanek w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością,

– informacyjno-komunikacyjne: zakup tableta z wgranym filmem w PJM, przygotowanym teksem ETR, dostępem do tłumacza migowego, przygotowanie materiału informacyjno – edukacyjnego oraz zgód świadomych w alfabecie Braillae`a oraz zakup tablic/ piktogramów ułatwiające dotarcie do poradni ginekologicznej w PCZ Sp. z o.o.

Zakup zmywarek dofinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zakupiło dwie zmywarki do naczyń stołowych w ramach umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA nr 4831/2023/PZUSA/19/Łódź z dnia 07.09.2023.

Łączny koszt inwestycji to 14 927,28 zł. z czego dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA wynosiło 10 000 zł.

Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiło ze środków MZ sprzęt do diagnostyki nowotworów pęcherz moczowego  w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

Umowa nr 1/18/16/2022/2021NW/2267/156 zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

W ramach zadania: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherz moczowego , zakupiony został  CYSTOSKOP GIĘTKI 1 SZT. o łącznej wartości 40.000,00 zł, dofinansowanie ze środków publicznych wyniosło 38.000,00 zł.

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu pn. "Narodowa Strategia Onkologiczna"

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zakupiło sprzęt do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

Umowa nr 1/18/16/2022/2021NW/2267/156 zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

W ramach zadania: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, zakupiony został ze środków publicznych następujący sprzęt, o łącznej wartości 791 925,00 zł:

Robot rehabilitacyjno – diagnostyczny z elektromiografem 1 szt.
Zestaw do diagnostyki
i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych
1 szt.
Zestaw do treningu wytrzymałościowego
i wydolnościowego
1 szt.
Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn 1 szt.
Mobilny elektromiograf z elektrostymulację wyzwalaną 1 szt.

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

umowa nr POIS.09.01.00-00-0317/18-00 z dnia 18.10.2018 r.

Cele projektu:

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa medycznego dzieci. Szybka, efektywna pomoc medyczna dla dzieci znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia pozwoli na zmniejszenie zakresu powikłań powstających w trakcie późniejszego procesu leczenia i umożliwi poszkodowanym szybszy powrót do pełni zdrowia. Zakup dodatkowego wyposażenia zwiększy elastyczność działania SOR względem wszystkich pacjentów. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu poddębickiego poprzez wsparcie funkcjonującego już
w ramach PCZ Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego,
w szczególności względem dzieci. Zakup dodatkowego wyposażenia pozwoli poszkodowanym na zachowanie zdrowia, a nierzadko życia, oraz umożliwi potencjalne uniknięcie niepełnosprawności
i szybszy powrót do pełni zdrowia.

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 351 220,00 zł

Wartość całkowita inwestycji: 413 200,00 zł.

Planowane efekty:

W ramach zadania zostanie zakupiony dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego następujący sprzęt medyczny:

kardiomonitor 1 szt.
defibrylator 2 szt.
respirator 2szt.
aparat do szybkiego przetaczania płynów 2 szt.
kapnograf 1 szt.
aparat do znieczulania 1 szt.
zestaw do trudnej intubacji 1 szt.
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 1 szt.

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W celu zgłoszenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Dokumentacja fotograficzna projektu:

Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny opatrzony naklejkami:

Kardiomonitor 1 szt.:

            

Defibrylator 2 szt.:

         

Respirator 2 szt.:

 

Aparat do szybkiego przetaczania płynów 2 szt.:

Kapnograf 1 szt.:

Aparat do znieczulania 1 szt.:

Zestaw do trudnej intubacji 1 szt.:

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 1 szt.:

Tablica pamiątkowa o wymiarach 2m x3 m, montaż 14.05.2019 r.

Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w PCZ Sp. z o. o.

 

Projekt pn.: „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0054/17-00

Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 3 423 915,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2  910 327,75 zł

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu poddębickiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

W ramach projektu wdrożone zostanie 11usług on-line

 • 9 sztuk e-usług typu A2C o stopniu dojrzałości 4 transakcja:
 • e-zwolnienie
 • e-powiadomienia opiekuna
 • e-rejestracja
 • e – zmiana terminu
 • e-dokumentacja
 • e-zgoda
 • e-wywiad lekarski
 • e-Deklaracja POZ
 • telekonsultacje lekarz-pacjent
 • 2 sztuki e- usługi on –line typu  A2B o stopniu dojrzałości 4 – transakcja:
 • e-Kontrahent
 • telekonsultacje lekarz-lekarz

Inwestycja obejmie:

 • Modernizację sieci teleinformatycznej
 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego
 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
 • Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część biała i szara, rozbudowa PCS/RIS, integracja z P1, integracja z Laboratorium i z RIS/PACS)
 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line)
 • Szkolenia
 • Zarządzanie projektem i promocja projektu

 

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia, poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i   technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.

 

Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 1 179 osób/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu poddębickiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej poddębickiego Szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych

Relacja fotograficzna z postępów w projekcie:

27.08.2020 r.

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.: Rozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu

„Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej

w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia wraz z formularzem oszacowania:POD_POO-SOF

Opis przedmiotu zamówienia:POD-OPZ-SOF

Zał nr 1:POD-OPZ-SOF-Z 1 SEP

Zał nr 2:POD-OPZ-SOF-Z 2-ARR

Zał nr 3:POD-OPZ-SOF-Z 3-NAS

Zał nr 4:POD-OPZ-SOF-Z 4-WIR

Zał nr 5:POD-OPZ-SOF-Z 5-RIS

Zał nr 6:POD-OPZ-SOF-Z 6 AKT

27.03.2020 r.

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.: Rozbudowa systemów HIS, PACS/RIS oraz wdrożenie EDM i e-usług on-line

w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na potrzeby realizacji projektu

„Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej

w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia wraz z formularzem oszacowania :POD_POO-SOF

Opis przedmiotu zamówienia:POD-OPZ-SOF

Zał nr 1 do OPZ –POD-OPZ-SOF-Z1-SER

Zał nr 2 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z2-SKL

Zał nr 3 do OPZ –POD-OPZ-SOF-Z3-DOP

Zał nr 4 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z4-BDA

Zał nr 5 do OPZ –POD-OPZ-SOF-Z5-HIS

Zał nr 6 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z6-P1

Zał nr 7 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z7-LAB

Zał nr 8 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z8-IPH

Zał nr 9 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z9-EDM

Zał nr 10 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z10-USL

Zał nr 11 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z11-SZH

Zał nr 12 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z12-SZE

Zał nr 13 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z13-SEP

Zał nr 14 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z14-ARR

Zał nr 15 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z15-NAS

Zał nr 16 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z16-WIR

Zał nr 17 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z17-RIS

Zał. nr 18 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z18-SEA

Zał nr 19 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z19-ADM

Zał nr 20 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z20-SZA

Zał nr 21 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z21-BDA

Zał nr 22 do OPZ-POD-OPZ-SOF-Z22-AKT

 

 

14.02.2019 r.

Modernizacja sieci teleinformatycznej na potrzeby projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia Pobierz

Zał nr 1Pobierz

Zał nr 2Pobierz

Zał nr 3Pobierz

Zał nr 4Pobierz

Zał nr 5Pobierz

Zał nr 6 Pobierz

Zał nr 7Pobierz

Zał nr 8 Pobierz

 

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: pobierz

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia: pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty, zał nr 2,3,4,5 : Pobierz

Załącznik nr 1:Pobierz

Załącznik nr 6:Pobierz

Załącznik nr 7:Pobierz

Załącznik nr 8:Pobierz

Zawiadomienie o wyborze : Pobierz

 

 

30.10.2019 r.

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu

„Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej

w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: Pobierz

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i formularz zamówienia : Pobierz

Załącznik nr 1 – Wymagania na dostawę i instalację Serwera:Pobierz

Załącznik nr 2 – Wymagania na dostawę i instalację Komputerów PC:Pobierz

Załącznik nr 3 – Wymagania na dostawę i instalację Drukarek A4: Pobierz

Załącznik nr 4 – Wymagania na dostawę i instalację Urządzeń wielofunkcyjnych: Pobierz

Załącznik nr 5 – Wymagania na dostawę i instalację Drukarek A3: Pobierz

Załącznik nr 6 – Wymagania na serwerowy system operacyjny: Pobierz

Załącznik nr 7 – Wymagania na dostawę i instalację Systemów operacyjnych: Pobierz

Załącznik nr 8 – Wymagania na dostawę i instalację Pakietów biurowych:Pobierz

POLKARD

Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że na podstawie podpisanej umowy z Ministrem Zdrowia realizuje zadanie pn. Zakupu monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 

umowa nr 5/10/11/2016/2267/1619 z dni 24.11.2016 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostaną 4 kardiomonitory wraz ze stanowiskiem do centralnego monitorowania pracy serca.

Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia

 

Poddębickie Centrum Zdrowia informuje, że w grudniu 2015 r. zrealizowało projekt dotyczący:

Zakupu zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

umowa nr 5/12/44/2015/2267/780 z dni 23.10.2015 r.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostały 2 elektrokardiografy, 4 pulsoksymetry oraz 2 zestawy do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Zakup dofinansowany przez Ministra Zdrowia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Poddębickie Centrum Zdrowia uprzejmie informuje, że zrealizowało projekt w ramach zawartej umowy nr 07/ Program A II/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu p.n.:

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych rehabilitowanych w szpitalu. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: kriokomorę, stół do trakcji, urządzenie do trakcji kręgosłupa, lampa terapeutyczna światła spolaryzowanego, lampa terapeutyczna z promieniowaniem IR i UV, laser biostymulacyjny ze skanerem, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, co przy aktywnym uczestnictwie tych osób pozwoli na osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawy jakości ich życia i w rezultacie do ich integracji społecznej. Sprzęt rehabilitacyjny będący przedmiotem wniosku jest optymalnie dobrany pod względem jego skuteczności i możliwości prowadzenia różnorodnych zabiegów i osiągnięcia najlepszych efektów fizjoterapeutycznych w organizmie pacjenta. Krioterapia pozwala na zwiększenie wydolności i sprawności rehabilitowanego organizmu, umożliwia kilkugodzinne ćwiczenia i aktywność codzienną bez odczuwania bólu. Stosowanie krioterapii w seriach daje znaczną poprawę funkcjonowania organizmu, pozwala lepiej i aktywniej uczestniczyć w, często w długotrwałym, procesie rehabilitacji oraz w codziennym życiu społecznym.  Jest to również zabieg nowoczesny i bardzo bezpieczny dla pacjentów, może być nawet stosowany u osób obciążonych dodatkowo chorobami układu krążenia, co w przypadku innych zabiegów jest niemożliwe. Zakres zastosowania krioterapii jest bardzo szeroki, stosowana jest z powodzeniem przy różnego rodzaju schorzeniach, m. in. takich jak choroby oraz zapalenia stawów oraz chrząstek stawowych, zespoły bólowe kręgosłupa, reumatyzm oraz zapalenia ścięgien, zwichnięcia, skręcenia oraz naciągnięcia mięśni, następstwa urazów oraz wypadków komunikacyjnych. Jest doskonałym uzupełnieniem programów rehabilitacyjnych prowadzonych w bardzo wielu schorzeniach. Światłolecznictwo oraz zabiegi trakcyjne, zarówno mechaniczne, jak i manualne przynoszą również wymierne efekty terapeutyczne i mogą być stosowane w bardzo wielu schorzeniach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa zadania
Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia sp. z o.o. – etap I obejmujący przebudowę kotłowni dla potrzeb współpracy a systemem geotermii’
Wartość ogólna zadania 841.432,57 zł
Wartość dofinansowania 798.371,00 zł w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Opis zakresu projektu Przebudowa kotłowni olejowo-gazowej dla potrzeb współpracy z systemem geotermii miejskiej.

www.zainwestujwekologie.pl

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA