Informacje

Zapewnienie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo!

Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. zapewnia warunki dla realizowania prawa do dodatkowej opieki sprawowanej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegóły oraz uchwały Zarządu w niniejszej sprawie znajdują się w załączeniu.

Załączniki do pobrania (2)

 • Uchwała w sprawie zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem Pobierz
 • Uchwała w sprawie kosztów realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej Pobierz

Zasady odwiedzania chorych w PCZ sp. z o. o.

Pobyt chorego w szpitalu jest zawsze dużym przeżyciem dla niego i jego rodziny, dlatego też odwiedziny rodziny czy też innych osób są niezwykle istotne dla dobrego samopoczucia pacjenta, jak i prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Chcemy aby hospitalizacja była dla pacjenta jak najmniej stresująca. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z naszym personelem. Dlatego też prosimy o przestrzeganie kilku zasad, które wpłyną na możliwość prowadzenia niezakłóconego procesu leczenia.

 

Zalecenia w zakresie odwiedzin w oddziałach szpitalnych regulują regulaminy oddziałów opracowane w oparciu o rytm dobowy oddziału oraz odrębności oddziału ze względu na realizację konkretnych świadczeń medycznych zatwierdzone przez Ordynatora/Kierownika Oddziału i Wiceprezesa Zarządu.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

 1. pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni lub innym miejscu dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem, wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana, stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala, poszanowania mienia szpitala, opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich (za wątkiem osób bliskich pacjenta, wobec którego wykonywany jest zabieg lekarski lub pielęgniarski, za wyjątkiem sytuacji, w której osoba wykonująca zabieg odmówi obecności osoby bliskiej z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta), zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu, kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala, stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 2. ograniczania korzystania z telefonów komórkowych trakcie pobytu na sali chorego.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach szpitalnych nie mogą:

 1. zakłócać spokoju pacjentom, zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego, siadać na łóżkach pacjentów, podawać pacjentom żadnych leków, bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia, spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych, palić tytoniu na terenie szpitala, używać na terenie szpitala narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego,
 2. wprowadzać zwierząt.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Prezes Zarządu może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego pacjentów z innymi osobami lub zakazać całkowicie odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także na możliwości organizacyjne placówki oraz z uwagi na zakłócanie spokoju innym pacjentom. Odwiedziny w szpitalu, odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie pielęgniarce oddziałowej bądź pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sal, pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, zaleca się 1 osobę. Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminów i wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wyproszone.

Załączniki do pobrania (1)

Zbiorcza roczna ocena jakości wody basenu rehabilitacyjnego PCZ

Zbiorcza roczna ocena jakości wody basenu rehabilitacyjnego Poddębickiego Centrum Zdrowia, wykonana przez Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, wykazała pełną zgodność z wymaganiami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Treść oceny znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania (1)

 • Roczna ocena wody w basenie PCZ Pobierz

E-rejestracja

Trwają prace naprawcze – Przepraszamy !!!

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKI z o.o. z SIEDZIBĄ w PODDĘBICACH

 

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13. ust. 1. oraz 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe pacjentów.

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i 2. RODO informujemy:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice (zwane dalej także
Spółka PCZ), z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza nr 16.
 • drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej IOD), z którym pacjent ma prawo kontaktować się drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Do IOD w Spółce PCZ można kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw pacjenta w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji IOD nie należy załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach należy kierować do Spółki PCZ listownie lub drogą elektronicznie (adresy jak powyżej).

Źródło pozyskiwania danych osobowych – objęcie opieką zdrowotną odbywa się poprzez zgłoszenie się pacjenta do Spółki PCZ w celu objęcia go opieką zdrowotną finansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia, komercyjną lub na podstawie umowy zawartej przez jego pracodawcę ze Spółką PCZ. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych. W związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego za wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia.

Celem przetwarzania danych osobowych jest do ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą w związku z wykonywaniem przez Spółkę PCZ działalności leczniczej zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Do celów tych w szczególności należy: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych wyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody pacjenta. Podanie przez pacjenta takich danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest zawsze dobrowolne i tylko w celu usprawnienia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (poinformowania go o dostępności wyników badań, przypomnienia o zaplanowanej wizycie, zabiegu lub przekazania informacji o odwołaniu wizyt. Dane osobowe pacjenta Administrator przetwarza również w związku
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub rozliczeniami podatkowymi (w związku np. z wystawieniem faktur). Dane osobowe przetwarzane są w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Spółki PCZ i pacjenta prawnie uzasadnionym interesem.

Zakres przetwarzania danych osobowych – W pierwszej kolejności na potrzeby objęcia opieką zdrowotną Administratorowi niezbędny jest następujący zestaw danych pacjenta: imię, nazwisko,
nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania i korespondencyjny. W procesie udzielania świadczenia zdrowotnego Spółka PCZ sporządza dokumentację medyczną pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji tej mogą znaleźć się informacje o danych szczególnych takich jak nałogi czy preferencje seksualne, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

Zgodnie z RODO osobie, której dane osobowe dotyczą (gdy Spółka PCZ jest ich Administratorem) przysługuje prawo: dostępu do swoich danych w siedzibie Administratora oraz uzyskania od Administratora kopii swoich danych osobowych; dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania (poprawienia) jeżeli są błędne lub nieaktualne, ich usunięcia w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9. ust. 2. lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu
o ww. przesłankę – w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę; sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy pacjent uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki nr 2., 00-193 Warszawa).

Dane pacjenta będą udostępniane: na podstawie umowy powierzenia (np. dostawcom usług
i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, serwisantom sprzętów medycznych i informatycznych
– na czas przeglądów, napraw); podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
w tym w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, instytucjom i organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli; Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom,
w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; Ministerstwu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – jako podmiotom odpowiedzialnym
za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom przez niego upoważnionym; instytucjom, organom, podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz procesorom na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28. RODO.

Na podstawie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Administrator udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była dla niego osobą bliską, jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym, o ile przed zgonem pacjent nie skorzystał z przysługującemu mu prawa do złożenia sprzeciwu ujawniania tajemnicy informacji dotyczących udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – dane osobowe pacjenta przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów: art. 6. ust. 1. pkt c) oraz 9. ust. 2. lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w szczególności na podstawie ustaw o: działalności leczniczej, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi; świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa; świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych; systemie ubezpieczeń społecznych; zawodach lekarza i dentysty; zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; badań lekarskich ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców a także na podstawie odrębnych przepisów szczegółowo regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgoda pacjenta będzie podstawą przetwarzania jego danych gdy Administrator jest uprawniony lub obowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody, a wynika to z odrębnych przepisów lub przywołanych powyżej aktów prawnych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6. ust. 1. lit. f) RODO (gdy przetwarzane jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią) prawnie uzasadnionym interesem Spółki PCZ jest zabezpieczenie i dochodzenie jej roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami
ze strony pacjenta.

Okres przechowywania danych osobowych – zgodnie z przepisami ustawy o Prawach Pacjenta
i Rzeczniku Prawa Pacjenta, dane osobowe pacjenta będą przechowywane w:

 • dokumentacji medycznej – 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w tej dokumentacji,
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia
  – 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej dziecka wytworzonej w okresie do ukończenia przez nie 2 roku życia
  – 22 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęciach RTG – 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowaniach lub zleceniach lekarskich – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego podmiotem skierowania lub zlecenie lekarza a 2 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Na podstawie danych osobowych pacjenta Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób realizujących prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
w Poddębickim Centrum Zdrowia Spółce z o.o. z siedzibą w Poddębicach

Zgodnie z art. 13. ust. 1. i 2. oraz art. 14. ust. 1. i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO)1, informujemy:

Administratorem danych osobowych osób realizujących prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, ustalone ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jest Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16,
99-200 Poddębice (zwane dalej także Spółka PCZ), z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza nr 16.
 • drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej IOD), z którym można się kontaktować drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Do IOD w Spółce PCZ można kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób realizujących prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji IOD nie należy załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach należy kierować do Spółki PCZ listownie lub drogą elektronicznie (adresy jak powyżej).

Źródło pozyskiwania danych osobowych – dane osobowe udostępniono Spółce PCZ w związku
z upoważnieniem złożonym przez pacjenta w oświadczeniu dotyczącym: uzyskiwania informacji
o stanie jego zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych, uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci; lub udostępnianych Administratorowi przez osobę realizującą prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Celem przetwarzania danych jest pozyskanie informacji komu Spółka PCZ może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń a także do kontaktu i korespondencji z osobą sprawującą dodatkową opiekę pielęgnacyjną. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe dotyczą oraz żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych – udostępnione Spółce PCZ dane to: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres dla korespondencji, nr telefonu), stosunek prawny osoby sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną do pacjenta.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
a także procesorom – podmiotom przetwarzającym dane z upoważnienia Administratora. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Spółka PCZ zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Spółce PCZ systemów informatycznych.

Dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną przysługuje prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora in pozyskiwania ich kopii; w przypadku gdy są błędne lub nieaktualne do ich sprostowania (poprawienia); ograniczenia lub sprzeciwu ich przetwarzania; usunięcia – gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki nr 2., 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zasady opisane w dokumencie maja zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

W celu stałego zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych  oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa Zarząd Spółki PCZ zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści informacji klauzul informatycznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych znajduje się na stronie: https: //giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r.,
str. 2.) – nazywanego dalej RODO.

2 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w tym m.in. ePUAP w związku z § 8. ust. 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania

Monitoring Wizyjny

 1. W PCZ funkcjonuje monitoring wizyjny (dalej monitoring).
 2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom PCZ oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie PCZ.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest PCZ.
 4. System monitoringu obejmuje zestaw składający się z: kamer rejestrujących obraz bez dźwięku, rejestrator zapisujący obraz na nośniku informatycznym, oprogramowanie pozwalające na obserwację zapisów.
 5. Monitoringiem objęty są: ciągi komunikacyjne oddziałów, poczekalnia i korytarz SORzIP, wejście główne do Szpitala, wjazd karetek (wiata), wejście na basen od strony parku oraz zbiornik z tlenem.
 6. Monitoringiem nie są objęte pomieszczenia, w których udziela się bezpośrednio pacjentom świadczenia zdrowotne, pomieszczenia: socjalne służące pracownikom, sanitarno-higieniczne, windy a także drogi publiczne.
 7. Monitoring pozostaje czynny całą dobę.
 8. Procedurę monitoringu, krąg osób odpowiedzialnych za jej przestrzeganie, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie monitoringu oraz ochronę danych osobowych osób nim zarejestrowanych określa regulamin monitoringu ustalony Polityką Ochrony Danych obowiązującą w PCZ.
 9. Informacja o funkcjonującym monitoringu podana jest do publicznej wiadomości poprzez rozmieszczenie, przed wejściami do budynków PCZ oraz wewnątrz budynków, tablic z piktogramem kamer i stosowną klauzulą informacyjną.”

INFORMACJE KOŃCOWE

Zasady opisane w dokumencie maja zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

W celu stałego zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych  oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa Zarząd Spółki PCZ zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści informacji klauzul informatycznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych znajduje się na stronie: https: //giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

 

Politykę Ochrony Danych Osobowych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. można pobrać tutaj: Polityka Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Barbara Sobecka, email: sekretariat@nzozpcz.pl; tel.: 43 828 82 50

Odważni Wygrywają. Rak jądra - poradnik dla mężczyzn i ich bliskich

Fundacja „Gdański Most Nadziei” jest autorem i pomysłodawcą kampanii społeczno-edukacyjnej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”, którą realizuje od 2009 roku.

Lata doświadczeń, przy realizacji kampanii „Odważni Wygrywają”, której inspiracją była prawdziwa historia, młodego gdynianina – Kuby, skłoniła fundację do stworzenia swoistego kompendium wiedzy z zakresu psychologicznych skutków diagnozy, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu leczenia medycznego.

Poradnik „Rak jądra – poradnik dla mężczyzn i ich bliskich” można pobrać tutaj: Poradnik

Łączy nas Pacjent – infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

Celem projektu jest udzielanie pacjentom informacji diagnostyce, rokowaniach oraz metodach leczenia określonych schorzeń oraz pomoc w skutecznej realizacji praw przysługujących Pacjentom.

Komunikacja z Pacjentem będącym cudzoziemcem, osobą głuchą oraz niewidomą w zakresie Praw pacjenta

Poddębickie Centrum Zdrowia osiada zawarte Porozumienie z Biurem Tłumaczeń.

Wykaz ambasad/przedstawicielstw konsularnych znajduje się tutaj.

Poddębickie Centrum Zdrowia posiada zawarte porozumienie na usługi tłumacza. Zasady postępowania w przypadku zapotrzebowania na tłumacza języka obcego lub języka migowego znajdują się w zakładce: dla Pacjenta/informacje

Poddębickie Centrum Zdrowia posiada Prawa Pacjenta w wersji Braille’a dostępne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć.

Załączniki do pobrania (1)

Informacje dla matki przebywającej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Matka przebywająca na oddziale ginekologiczno-położniczym w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  w trakcie porodu nie ma obowiązku przynosić własnych rzeczy.

Jeśli jednak ma takie życzenie, proponujemy:

Dla dziecka:

 • pampersy
 • chusteczki nawilżające
 • swoje ubranka
 • kosmetyki do kąpieli i pielęgnacji skóry

Dla Matki:

 • kosmetyki, przybory toaletowe, papier toaletowy
 • klapki pod prysznic, koszula, szlafrok
 • dokumenty: dowód osobisty, grupa krwi, Hbs, HCV, HIV, wymaz z pochwy – GBS, karta ciąży
 • sztućce, kubek
 • podkłady semi, wkładki duże po porodzie

Jednocześnie informujemy, iż w naszej placówce istnieje możliwość:

1) zapoznania się z topografią oddziału i wyposażenia:

 • wanna porodowa,
 • łóżko porodowe wielofunkcyjne
 • inkubator zamknięty i otwarty
 • sala cięciowa
 • sala jednoosobowa bądź dwuosobowa (możliwość matka + dziecko)

2) otrzymania nieinwazyjnych metod znoszenia bólu porodowego:

 • muzykoterapii,
 • immersji wodnych

3) wykorzystania pozycji wertykalnych do porodu ułatwiających trudności porodowe przy pomocy:

 • worek ssako
 • piłka
 • zydelek porodowy
 • materac

4) badań przesiewowych noworodka:

 • szczepienie p/gruźlicy i p/wzw w pierwszej dobie życia
 • badanie słuchu
 • testy w kierunku mukowiscydozy, fenyloketonurii i hormony tarczycy

5) możliwość instruktarzu pielęgnacji noworodka:

 • kąpieli noworodka przez rodziców pod okiem położnej
 • pomoc przy karmieniu piersią (dowolne pozycje)
 • instruktarz o fizjologicznych stanach przejściowych noworodka, np.:
  • fizjologiczna żółtaczka noworodka
  • rumień noworodkowy
  • fizjologiczny spadek masy ciała
  • nieodpłatne kontrole w poradni neonatologicznej dla noworodka do 6 tyg. życia dziecka

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uprzejmie informuje mieszkańców Powiatu Poddębickiego, że udzielamy świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zasady korzystania:

Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych (dorośli i dzieci) w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia korzystają z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania od poniedziałku do piątku po godzinie 18, w soboty, niedziele święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo, zgłaszając się do Szpitala, wejście od ulicy Mickiewicza 16 przy Przychodni Specjalistycznej. Należy dostarczyć dokument tożsamości oraz ubezpieczenia.

Dyżurujący lekarze udzielają porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarzy POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zgłoszenia: tel. /43 / 82 88 200            tel. kom. 505 948 552.

Świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej NIE MAJĄ zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności w sytuacji: ·

 • Utraty przytomności,
 • Nagłych zaburzeń świadomości,
 • Nagłej duszności,
 • Złamań, upadków z wysokości,
 • Wypadków komunikacyjnych,
 • Urazów,
 • Porażenia prądem elektrycznym,
 • Porodu i połogu;

W sytuacjach zagrożenia życia konieczne jest użycie telefonu alarmowego Ratownictwa Medycznego 999 lub 112.

Zasady zapisu na wizyty w Przychodni Specjalistycznej

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

Rejestracji można dokonać w każdej formie: osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (od godz. 8.00).

Telefon do rejestracji ogólnej: 43 828 81 70;

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem – istnieje możliwość zapisania się na wizytę na ustalony dzień i godzinę.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, za okazaniem dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 • rodzicom, do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, ustanowienie kuratora itp.) oraz dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
 • osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika Spółki PCZ, który potwierdza fakt złożenia podpisu przez upoważniającego;
 • po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, za okazaniem dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości osoby upoważnionej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);
 • uprawnionym organom i podmiotom, o których mowa w pkt VII. niniejszej Procedury.
 1. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd (zgodnie z art. 628. KPC do czynności
  w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część – sąd spadku).
  W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Jest to postępowanie nieprocesowe i może odbywać się na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej z pracowni diagnostycznej

3.1. Wyniki badań wykonywanych w trakcie hospitalizacji pacjenta stanowią integralną część historii choroby, a jej odpisy lub kopie mogą być udostępnianie tylko zgodnie
z zasadami niniejszej Procedury, jako dokumentacja medyczna.

3.2. Wyniki badań wykonywanych poza hospitalizacją pacjenta wydawane są pacjentowi lub podmiotowi zlecającemu za pokwitowaniem.

Formy udostępniania dokumentacji

 1. Dokumentacja jest udostępniania:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, (z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć), z wyłączeniem czynności ratunkowych, w komórce udzielającej świadczeń medycznych w siedzibie Spółki PCZ;
 • do wglądu w dokumentację medyczną archiwalną (z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć) przez osoby upoważnione, w Składnicy Akt/Archiwum w obecności pracownika Składnicy;
 • poprzez sporządzenie, przez Spółkę PCZ, wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej, na wniosek osoby zainteresowanej;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • lub na informatycznym nośniku danych, na pisemne żądanie zainteresowanego;
 1. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2. pkt. 6. ustawy
  z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.
 2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru
  i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 3. Na żądanie pacjenta lub osób/podmiotów uprawnionych, dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być, udostępniona przez sporządzenie kopii
  w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.
 4. Przed udostępnieniem oryginału dokumentacji medycznej, poprzez jej przekazanie poza siedzibę Spółki PCZ, należy sporządzić jej kopię, którą przechowuje się w Składnicy Akt/Archiwum Spółki PCZ, na zasadach oryginału.

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym

 1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej oraz uzyskania z niej wyciągów, odpisów lub kopii odbywa się na podstawie pisemnego wniosku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. do niniejszej Procedury) złożonego w Sekretariacie Zarządu Spółki PCZ przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego upoważnioną.
 2. Formularz wniosku można pobrać:
 • w Rejestracji Przychodni Wielospecjalistycznej;
 • w Sekretariacie Oddziału, w którym leczony jest/był pacjent;
 • poprzez jego pobranie ze strony internetowej Spółki PCZ – nzozpcz.pl.
 • w Sekretariacie Zarządu Spółki PCZ.
 1. Wniosek można złożyć w dniach od poniedziałku do piątku w Sekretariacie Zarządu Spółki PCZ w godz. 800-1535 lub w Przychodni Wielospecjalistycznej w godz. 800-1700 przesłać drogą pocztową na adres (99-200) Poddębice ul. Mickiewicza 16. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@nzozpcz.pl.
 2. Dopuszcza się możliwość telefonicznego (nr tel. Sekretariatu Spółki PCZ – 43-828-82-50 fx 43- 828-82-55 lub tel. Przychodni Wielospecjalistycznej – 43- 828-81-70) i ustnego zgłoszenia potrzeby uzyskania wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. Pracownik Spółki PCZ przyjmujący zgłoszenie wypełnia druk wniosku, o którym mowa powyżej. Weryfikuje dane przekazane przez wnioskodawcę. Zweryfikowany wniosek przedkłada Zarządowi Spółki PCZ do akceptacji. Podpis wnioskodawcy na wniosku, przygotowanym przez pracownika Spółki PCZ, uzyskuje się przy odbiorze dokumentacji przygotowanej do wglądu.
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej sformułowany nie na druku stanowiącym wzór do niniejszej Procedury przesłany przez wnioskodawcę drogą pocztową, będzie rozpatrzony jeżeli zawiera wszystkie dane, o których mowa w niniejszej Procedurze, a wnioskodawca jest uprawniony do jego przedłożenia Spółce PCZ.
 4. Gdy wniosek zostanie pobrany w Rejestracji Przychodni Wielospecjalistycznej po godzinie 1535, osoba zainteresowana może pozostawić go pracownikowi Rejestracji do przekazania Sekretariatowi Zarządu Spółki PCZ w najbliższym dniu roboczym.
 5. Gdy wniosek o udostępnienie dokumentacji wnosi pacjent – wtedy, zgodnie z treścią wniosku, przygotowuje ją Kierownik Składnicy Akt/Archiwum Spółki PCZ.
  Gdy wniosek o udostępnienie dokumentacji wnosi osoba inna niż pacjent – wtedy realizację wniosku musi zaakceptować członek Zarządu Spółki PCZ.
 1. Termin wglądu do dokumentacji pacjenta podczas jego pobytu w Oddziale Szpitala
  Spółki PCZ należy ustalić z Koordynatorem/Ordynatorem Oddziału lub lekarzem prowadzącym pacjenta.
 2. Udostępnienie dokumentacji archiwalnej powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w Sekretariacie Zarządu Spółki PCZ. Konkretną datę i miejsce udostępnienia dokumentacji wnioskodawca ustala osobiście lub telefonicznie (tel. nr 42 828-82-50)
  z pracownikiem przyjmującym wniosek.
 3. Do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” udostępnianej dokumentacji medycznej (wyciągów, odpisów, kopii, wydruków) upoważnieni są pracownicy, którym przypisano takie zadanie w „Zakresie obowiązków służbowych”.
 4. Wydanie osobie zainteresowanej przygotowanej, zgodnie z wnioskiem, dokumentacji medycznej uwarunkowane jest wniesieniem stosownej opłaty w Rejestracji Przychodni Wielospecjalistycznej lub w Kasie Spółki PCZ, chyba że wnioskodawca jest zwolniony z jej wniesienia. Wysokość opłaty ustalana jest w cenniku zgodnie z postanowieniami Działu XI Regulaminu Organizacyjnego Spółki PCZ.
 5. Odbiór wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem, wpisując datę odbioru we „Wniosku
  o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. z siedzibą w Poddębicach”.
  Udostępniając dokumentację medyczną należy odnotować fakt ustalenia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem, tożsamości osoby odbierającej wyciąg, odpis lub kopię dokumentacji medycznej. Stosowną adnotację należy odnotować na wniesionym uprzednio wniosku o udostępnienie dokumentacji.
 6. Wyciąg, odpis, kopia dokumentacji medycznej pacjenta może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na adres wskazany we „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółki z o.o. z siedzibą w Poddębicach” wraz z dołączoną fakturą za ich wykonanie. W takim przypadku dowodem przekazania jest tzw. „potwierdzenie odbioru”.

Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub na informatycznym nośniku danych dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub na informatycznym nośniku danych Spółka PCZ pobiera opłatę.

Nie pobiera jej w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi, albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób przedstawiony w art. 27. ust. 1. pkt 2. i 5. oraz w ust. 3. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją art. orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Agencji Badań Medycznych;
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 1. Zasady ustalania wysokości opłaty należnej za udostępnienie dokumentacji medycznej określone są w „Regulaminie Organizacyjnym Poddębickiego Centrum Zdrowia”
  z.o.o.
 2. Aktualnie obowiązująca w Spółce PCZ wysokość opłaty, o której mowa wyżej, ustalana jest w stosownym Komunikacie, opracowanym i wprowadzonym w życie zgodnie z postanowieniami Działu XII Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego w Spółce PCZ.

Załączniki do pobrania (1)

Stosowanie języka migowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PCZ Sp.z o.o. zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, dostęp do następujących usług:

 • tłumacza PJM ( polski język migowy)
 • tłumacza SJM ( system językowo – migowy)
 • tłumacza SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia takiego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCZ Sp. z o.o. – oczywiście z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@nzozpcz.pl, faksu – 43 828 82 55 lub złożyć w Sekretariacie PCZ Sp. z o. o.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia PCZ Sp. z o.o. zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących jej uprawnień.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów Poddębickie Centrum Zdrowia umożliwia kontakt z placówką za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

W celu połączenia z tłumaczem należy kliknąć na poniższy obrazek:

Połączenie z tłumaczem języka migowego

Załączniki do pobrania (1)

 • Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Pobierz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - "Niebieskie Karty"

Przypominamy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie lekarze są zobowiązani do podejmowania działań w trybie procedury zwanej „Niebieskie Karty.”

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura wszczynana jest w wypadku, gdy określony ustawą podmiot (m.in. lekarz) w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, lub informację taką uzyskał w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.

Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się według procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółową procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z dnia 3 października 2011 roku, Nr 209, poz. 1245 ), które weszło w życie dniu 18 października 2011 roku.

Poniżej zamieszczamy link do pełnego tekstu rozporządzenia (format pdf) oraz link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

Prawa Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Karta Praw Pacjenta

Załączniki do pobrania (1)

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA