Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Monitoring Wizyjny

  1. W PCZ funkcjonuje monitoring wizyjny (dalej monitoring).
  2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom PCZ oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie PCZ.
  3. Administratorem systemu monitoringu jest PCZ.
  4. System monitoringu obejmuje zestaw składający się z: kamer rejestrujących obraz bez dźwięku, rejestrator zapisujący obraz na nośniku informatycznym, oprogramowanie pozwalające na obserwację zapisów.
  5. Monitoringiem objęty są: ciągi komunikacyjne oddziałów, poczekalnia i korytarz SORzIP, wejście główne do Szpitala, wjazd karetek (wiata), wejście na basen od strony parku oraz zbiornik z tlenem.
  6. Monitoringiem nie są objęte pomieszczenia, w których udziela się bezpośrednio pacjentom świadczenia zdrowotne, pomieszczenia: socjalne służące pracownikom, sanitarno-higieniczne, windy a także drogi publiczne.
  7. Monitoring pozostaje czynny całą dobę.
  8. Procedurę monitoringu, krąg osób odpowiedzialnych za jej przestrzeganie, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie monitoringu oraz ochronę danych osobowych osób nim zarejestrowanych określa regulamin monitoringu ustalony Polityką Ochrony Danych obowiązującą w PCZ.
  9. Informacja o funkcjonującym monitoringu podana jest do publicznej wiadomości poprzez rozmieszczenie, przed wejściami do budynków PCZ oraz wewnątrz budynków, tablic z piktogramem kamer i stosowną klauzulą informacyjną.”

Politykę Ochrony Danych Osobowych Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. można pobrać tutaj: Polityka Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Barbara Sobecka, email: sekretariat@nzozpcz.pl; tel.: 43 828 82 50

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA