Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50,
Fax: 43 828 82 55
Rejestracja Poradnia Wielospecjalistyczna tel.: 45 959 53 21
Portiernia tel.: 43 828 81 00

NIP: 828-140-92-38
REGON 101075971

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
Nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Plan sytuacyjny budynków

Połączenie z tłumaczem języka migowego - kontakt dla osób głuchych

Numery telefonów

Sekretariat Zarządu: 43 828 82 50

Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat: 43 828 81 10
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 11

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Sekretariat: 43 828 81 40
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 41

Oddział Ortopedyczny
Sekretariat: 43 828 82 42
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 40

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Sekretariat: 43 828 81 20
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 21

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Sekretariat: 43 828 82 16
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 15

Oddział Urologii
Sekretariat: 43 828 82 70
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 71

Oddział Rehabilitacyjny
„A”
Konsola pielęgniarek: 43 828 82 46
Pokój lekarski: 43 828 82 47
„B”
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 19
Pokój lekarski: 43 828 82 81
Sekretariat: 43 828 82 50

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Konsola pielęgniarek: 43 828 81 60

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
Pokój lekarski: 43 828 81 08

Poradnia Wielospecjalistyczna
Rejestracja: 45 959 53 21

Pracownia endoskopii: 43 828 81 48

Pracownia diagnostyki obrazowej: 45 959 53 21

Laboratorium Analityczne i Bakteriologiczne: 43 828 81 65

Apteka Szpitalna: 43 828 81 90

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: 43 828 81 00 lub 505 948 552

Portiernia: 43 828 81 95

Główny Księgowy: 43 828 82 54

Naczelna Pielęgniarka: 43 828 82 53

Dział Kard i Płac: 43 828 82 30

Dział Statystyki Medycznej: 43 828 82 36

Dział Zamówień Publicznych: 43 828 82 35

Dział Prawno-Organizacyjny: 43 828 82 35

Koordynator Działu Prawno-Organizacyjnego: 43 828 82 31

Dział Ekonomiczno-Finansowy: 43 828 82 21

Dział Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego: 43 828 82 25

Dział Techniczny: 43 828 82 26

Kontrola Jakości i Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych: 43 828 82 37

Informatyk: 43 828 82 98

Kontrola Wewnętrzna: 43 828 82 31

Inspektor Ochrony Danych: Barbara Sobecka, email: sekretariat@nzozpcz.pl; tel.: 43 828 82 50

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.