Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13. ust. 1. ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)1 informujemy:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Poddębickie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza nr 16.
  • drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@nzozpcz.pl

Do IOD w Spółce PCZ można kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę PCZ, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji IOD nie należy załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach należy kierować do Spółki PCZ listownie lub drogą elektronicznie (adresy jak powyżej).

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c. oraz 9. ust. 2. lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratoriom zewnętrznym, kancelariom prawnym, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Spółka PCZ zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Spółce PCZ systemów informatycznych.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO każdej osobie, których dane osobowe dotyczą (jeżeli Spółka PCZ jest ich Administratorem) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w siedzibie Administratora oraz uzyskania od Administratora kopii swoich danych osobowych.

Dodatkowo zgodnie z art. 13. ust. 2. RODO informujemy:

  • 1)  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • 2)  przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych; ich sprostowania (poprawienia) jeśli są błędne lub nieaktualne, ich usunięcia w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki nr 2., 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa załatwienia sprawy, za wyjątkiem udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Na podstawie Państwa danych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2.) – nazywanego dalej RODO.

2 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8. ust. 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180.).