UWAGA WAŻNE SZPITAL WĘZŁOWY Szczepienia personelu medycznego przeciw COVID-19

UWAGA WAŻNE SZPITAL WĘZŁOWY Szczepienia personelu medycznego przeciw COVID-19

UWAGA!!!

W związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie szczepień personelu medycznego przeciw COVID-19, Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o wskazanie osób wyrażających chęć oraz gotowość do zaszczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wykaz osób należy sporządzić według załączonego wzoru i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl bądź drogą pocztową na adres szpitala w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 23.12.2020 r. (termin został wydłużony).

Pierwszy etap szczepień obejmuje pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy.

 

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

 1. Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).
 2. Szczepienia dla pracowników sektora ochrony zdrowia będą realizowane w podmiotach leczniczych, których wykazy stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. Wszystkie wskazane w wykazach podmioty zaszczepią zatrudniony przez siebie personel, przy czym:
  • szpitale węzłowe tj. podmioty wskazane na wykazie „W” (szpitale wpisane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia PSZ, z wyjątkiem: szpitali onkologicznych, pediatrycznych i pulmunologicznych) – zaszczepią również personel pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptekach. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym (organizacja przyjmowania zgłoszeń należy do szpitali węzłowych). Alternatywnie, osoby te będą mogły zaszczepić się w dowolnym punkcie szczepień zarejestrowanym przez NFZ w ramach otwartego naboru, przy czym szczepienia w otwartych punktach szczepień będą realizowane z przesunięciem czasowym ok. 3 tygodni w stosunku do szczepień w szpitalach;
  • podmioty wskazane w wykazie „Z” (zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielegnacyjno-opiekuńcze) – zaszczepią również pacjentów przebywających w tych zakładach;
  • podmioty wskazane w wykazie „P” (w tym m.in.: szpitale onkologiczne, pediatryczne, psychiatryczne, uzdrowiska) – zaszczepią samodzielnie wyłącznie zatrudnionych przez siebie pracowników.
 3. Szczepienia będą realizowane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu realizującego szczepienie poprzez przesłanie przez ten podmiot zestawienia (numer PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”) wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej informacji. Zestawienie należy przesłać za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl (po zalogowaniu – lewa strona ekranu – zakładka „Przesyłanie plików/wiadomości”).
 4. W przypadku pracowników nieposiadających nr PESEL, eSkierowanie powinno być wystawione indywidualnie przez podmiot szczepiący (w aplikacji gabinetowej/ HIS lub korzystając z gabinet.gov.pl). W przypadku tych osób, w ww. zestawieniu należy jedynie wskazać ich liczbę (informacja ta jest potrzebna do oszacowania ilości szczepionek, jakie należy dostarczyć do danego szpitala).
 5. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna – wraz ze swoimi danymi osobowymi – przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu.
 6. Wymogi dla punktu szczepień zorganizowanego w szpitalach są analogiczne do wymagań dla punktów szczepień wyłanianych w ramach otwartego naboru NFZ zgodnie z ogłoszeniem Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2020 r., stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej informacji w zakresie punktów 3,4,5,6,7.
 7. Organizacja szczepienia, w tym zapisów na szczepienie, należy do samodzielnego zadania podmiotu szczepiącego.
 8. Dystrybucja szczepionek będzie się odbywać poprzez hurtownie farmaceutyczne. W przypadku innych wymogów przechowywania niż standardowy zimny łańcuch (2-8°C) zostanie dostarczone niezbędne wyposażenie wraz ze szczegółową instrukcją działania. Do szczepionek zostaną również dołączone informacje o sposobie przygotowania szczepionki do szczepienia.
 9. Przed szczepieniem osoba szczepiona powinna udzielić pisemnej zgody na szczepienie.
 10. Podmiot szczepiący jest zobowiązany do wykorzystywania systemów informatycznych udostępnionego przez CEZ tj. systemu do obsługi eSkierowań i eKarty Szczepień (system P1 – korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl) oraz systemu do dystrybucji szczepionek (aplikacja sds.mz.gov.pl) – wymagany jest dostęp do komputera z dostępem do Internetu.
 11. Przy podaniu każdej z dawek szczepionki należy potwierdzić kwalifikację do szczepienia oraz fakt podania szczepionki poprzez wpis w eKarcie Szczepień w systemie P1. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki, należy również w systemie P1 dokonać zmiany statusu eSkierowania na „u realizatora”, natomiast po podaniu drugiej dawki – na „zrealizowane”.
 12. Osoba zaszczepiona (po drugiej dawce) będzie mogła pobrać zaświadczenie o szczepieniu w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mObywatel. Podmiot szczepiący może też dokonać wydruku ww. kodu (zostanie on wygenerowany automatycznie przez system P1 po dokonaniu wpisu o szczepieniu). Kody QR będą dostępne od 01/02.2021.
 13. Dzięki wprowadzeniu eKarty Szczepień, nie ma już obowiązku wystawienia osobnego zaświadczenia o kwalifikacji do szczepienia, dokonania wpisu do karty uodpornienia oraz do wykazu gabinetu zabiegowego.
 14. W przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, zgłoszenie będzie następowało elektronicznie poprzez dedykowaną funkcjonalność w aplikacji gabinet.gov.pl (planowane wdrożenie 01/02.2021) lub w dotychczasowej formie.
 15. Sprawozdawczość będzie oparta o dane zgromadzone w systemie dystrybucji szczepionek i systemie P1, natomiast na potrzeby rozliczeń z NFZ podmiot szczepiący będzie zobligowany do sporządzenia i przekazania rachunku.
 16. Za zrealizowanie szczepienia dla podmiotu realizującego przysługuje wynagrodzenie jak dla otwartego punktu szczepień zgodnie z punktem 9. ww. ogłoszenia.

 

 

Załączniki do pobrania (2)

 • Wzór - wykaz osób do szczepienia Pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz

< POPRZEDNI WPIS

Wywiad z prof. Janem Krakowiakiem

NASTĘPNY WPIS >

#SZCZEPIMYSIĘ

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16
Poddębice, 99-200

E-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Tel.: 43 828 82 50
Fax: 43 828 82 55

NIP: 8281409238
REGON: 101075971
KRS: 0000384815

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK
nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Certyfikaty

Logo DEKRA